HABERLER
 
KAZA TESPİT TUTANAĞI DEĞİŞİKLİĞİ       04.11.2010
Hazine Müsteşarlığından 04.11.2010

2007/27 sayılı Genelge Kapsamında Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu

2010/40

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnızca maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağının esas ve usullerini düzenleyen 28.12.2007 tarihli ve 2007/27 sayılı Genelge uygulaması 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlamış olup, Müsteşarlığımıza ulaşan başvurulardan, söz konusu tutanaklarda gerçeğe aykırı beyanların yapıldığı yönünde iddiaların bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu itibarla, söz konusu Genelge çerçevesinde kaza taraflarınca düzenlenecek maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı bu konudaki uyarıları da kapsayan ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.

Haberin DevamI

 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında       27.10.2010
Hazine Müsteşarlığından 27.10.2010Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında

Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu2010/38Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası;“Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.”hükmünü amir olup, anılan hüküm gereği öncelikle hasarlı aracın tamir edileceği, bunun mümkün olmadığı veya eşdeğer parça ile değiştirilmesi imkânı yoksa yenisi ile değiştirileceği açıktır.Diğer taraftan, Kara Taşıtları Kasko Sigortası uygulamasında ise parça tedarikinin içeriği sözleşme taraflarınca belirlenmektedir.Konuyla ilgili olarak Müsteşarlığımıza ulaşan başvurulardan, hasarlanan araçların tamiratı sırasında eşdeğer ve orijinal parça uygulamalarıyla ilgili sorunların yaşandığı müşahede edilmektedir.Nitekim, Rekabet Kurumu tarafından istihsal edilen 2005/4 sayılı “Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği”’inin 3 üncü maddesinde orijinal parça ve eşdeğer parça sırasıyla;“r) Orijinal yedek parça, bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalar anlamına gelmektedir. Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır.s) Eşdeğer kalitede yedek parça; bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu varsa mevzuat gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi gereken parçalardır.”olarak tanımlanmıştır.Bu çerçevede, sigortalıların ve hak sahiplerinin mağdur edilmemesini teminen parça tedarik uygulamasının anılan Tebliğde yer alan tanımlamalara uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda sorumlular hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (f) bendi uyarınca müeyyide uygulanacaktır.

Haberin DevamI

 
XX       02.06.2008
XX

Haberin DevamI

 
XX       08.05.2008
XX

Haberin DevamI

 
XX       17.03.2008
XX

Haberin DevamI

 
XX       30.07.2007
XX

Haberin DevamI